Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

farské oznamy 16.10.-22.10.2017

DoLuRe - SnowFilmFest U Tatu

pozvánka    program

prevádzka

dušičky

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE JOGY

Príďte si s nami zacvičiť do zasadačky Obencého úradu, vždy v pondelok o 18,00 h.

cvičenie jogy

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

 

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecné zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

VZN Stiahnuté: 398x | 07.04.2015

1/2015 Postup pri tvorbe a vyhlásení VZN Stiahnuté: 414x | 24.05.2016

2/2015 o odpadoch Stiahnuté: 478x | 24.05.2016

3/2015 o poskytovaní informácií Stiahnuté: 249x | 24.05.2016

4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč Stiahnuté: 283x | 24.05.2016

5/2015 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 269x | 24.05.2016

6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 279x | 24.05.2016

7/2015 ktorým sa zrušuje Základná škola, Dojč č. 137 a Materská škola, Dojč č. 139 a zriaďuje sa Základná škola s materskou školou, Dojč č. 137 Stiahnuté: 218x | 24.05.2016

8/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii Stiahnuté: 410x | 24.05.2016

9/2015 o podmienkach státia vozidiel na území obce Dojč a poplatku za parkovanie motorových vozidiel na parkovisku pri cintoríne Stiahnuté: 245x | 24.05.2016

10/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2016 Stiahnuté: 229x | 24.05.2016

11/2015 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2016 Stiahnuté: 236x | 24.05.2016

Dodatok č. 1 k VZN 10/2015 Stiahnuté: 250x | 29.03.2016

1/2016 o určení školského obvodu na území Stiahnuté: 190x | 24.05.2016

2/2016 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Dojč Stiahnuté: 190x | 24.05.2016

3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dojč Stiahnuté: 185x | 24.05.2016

4/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2017 Stiahnuté: 69x | 02.03.2017

5/2016 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2017 Stiahnuté: 79x | 02.03.2017

1/2017 o spôsobe vykonávania náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dojč Stiahnuté: 60x | 02.03.2017

2/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč Stiahnuté: 69x | 02.03.2017

Stránka

  • 1