Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Legislatíva

Legislatívny servis - Novela zákona o odpadoch

V parlamente SR bola dňa 27.11.2019 schválená novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „novela zákona“). Novela zákona bola dňa 27.12.2019 publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 460/2019 Z. z. a prinesie legislatívne zmeny, o ktorých si Vás dovoľujeme informovať.

Prehľad vybraných dôležitých legislatívnych zmien:

Zmeny priamo dotýkajúce sa obce:

 • Vypustenie programu obce (§ 10 zákona o odpadoch). POH obcí sa ruší bez náhrady. Súčasne platné POH obcí zostávajú v platnosti, kým neuplynie doba, na ktorú boli vypracované.
 • Zavádza sa povinnosť pre zberovú spoločnosť zabezpečiť vybavenia zberného vozidla vážiacim systémom a ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady (do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený). Táto povinnosť nadobudne účinnosť 1.1.2023.
 • Školský zber – škola/školské zariadenie vykonávajúce zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností bude musieť štvrťročne oznamovať obci a OZV druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi. Takto vyzbierané množstvá odpadov si obec zaráta do miery vytriedenia a OZV do cieľov zberu.   
 • Upravuje sa definícia komunálneho odpadu z dôvodu transpozície rámcovej smernice o odpade. Podľa upravenej definície sa pod pojem komunálny odpad zaraďuje zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílii, obalov, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku a zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. Za komunálny odpad z iných zdrojov sa považuje napr. odpad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností.
 • Koniec výnimiek pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností:
 • Od roku 2023 budú musieť bioodpad z kuchyne triediť aj tie mestá, ktoré si uplatňovali výnimku na jeho energetické zhodnocovanie.
 • Od roku 2023 sa ruší výnimka pre samosprávy, pre ktoré je triedenie tohto odpadu technicky zložité – napr. historické časti miest alebo riedko osídlené oblasti.
 • Výnimka na ekonomickú neúnosnosť sa ruší od 1.1.2021.
 • Upravuje sa povinnosť obce nahlasovať zmluvnej OZV pre obaly produkciu komunálneho odpadu, a to konkrétne tak, že bude nahlasovať produkciu zmesového komunálneho odpadu a produkciu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci. Zaroveň bude obec povinná súčasne nahlásiť predmetné údaje aj MŽP. Na základe týchto údajov si môže OZV kontrolne vypočítať ciele zberu, nahlasovanie uvedených údajov môže poslúžiť, napr. aj na účel nastavenia potrebného množstva zberných nádob a frekvencie zberu potrebných na splnenie cieľov zberu (účinnosť od 1.1.2021).

Novela zákona tiež:

 • Upravuje ciele odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov (príloha č. 3 zákona). Do 31.12.2025 dosahovať mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % odpadov z obalov, do 31.12.2030 najmenej vo výške 70 % odpadov z obalov. Mení sa miera recyklácie pre jednotlivé obalové materiály. Zvýšenie cieľov v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60% a do roku 2035 najmenej na 65 %.
 • Dopĺňa sa cieľ v prípade skládkovania – do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Novela zákona nadobudla účinnosť dňa 27.12.2019 – dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť neskôr, a to 1. júla 2020 (napr. ustanovenia týkajúce sa školského zberu, nových povinností OZV, úpravy definície komunálneho odpadu), a potom 1.1.2023 (povinnosť zabezpečenia zberového vozidla vážiacim systémom, zrušenie výnimiek pri BRKO).