Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

1/2019/RZ

1 000,00 EUR jedentisíc

ghstudio s.r.o.

Obec Dojč

13. 6 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/4/2019

27 404,98 EUR dvadsaťsedemtisíc štyristoštyri eur devädesiatosem centov

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

5. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2019/ZoDot

130,00 EUR jednostotridsať

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

31. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2019/ZoDot

500,00 EUR päťsto

ZO JDS

Obec Dojč

21. 5 .2019

Zmluva o dielo 2019/01

ZoD/3/2019

13 690,00 EUR trinásťtisíc šesťstodevädesiat

Kamenárstvo K2, s.r.o.

Obec Dojč

14. 5 .2019

Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác Požiarna zbrojnica

ZoD/2/2019

61 821,12 EUR šesdesiatjedentisíc osemstodvadsaťjeden eur dvanásť centov

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

25. 4 .2019

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

9409218888

nula

ZSE Energia, a.s.

Obec Dojč

17. 4 .2019

Zmluva o nájme lesných pozemkov

314/01/Nn/2018

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Obec Dojč

17. 4 .2019

Zmluva o nájme lesných pozemkov

314/01/Nn/2018

nula

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Obec Dojč

11. 4 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/1/2019

15 950,40 EUR pätnásťtisícdeväťstopäťdesiat eur štyridsať centov

M. Cup Production, s. r.o.

Obec Dojč

28. 3 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2019/ZoDot

2 270,00 EUR dvetisíc dvestosedemdesiat

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

25. 3 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

2/2019/KZ

18,28 EUR osemnásť eur, dvadsať osem centov

Lakatoš Anton

Obec Dojč

25. 3 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1/2019/KZ

9 150,00 EUR deväťtisíc jednosto päťdesiat

Ľubomír Drinka

Obec Dojč

22. 2 .2019

Zmluva o užívaní podperných bodov

1/2019/ZoU

Neuvedené

Obec Dojč

Západoslovenská distribučná, a.s.

17. 12 .2018

Nájomná zmluva

2018169

166,35 EUR jednostošesťdesiatšesť eur tridsaťpäť centov

Poľnohospodárske družstvo Dojč

Obec Dojč

14. 12 .2018

Dodatok č. 17 k Zmluve č. 6/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a DSO

Dodatok č. 17

nula

Technické služby Senica, a.s.

Obec Dojč

3. 12 .2018

Dodatok č. 17 k zmluve č. 6/V-KO/2000 zber, preprava a zneškodňovanie KO a DSO

Dodatok č. 17

25 000,00 EUR dvadsaťpäť tisíc

Obec Dojč

Technické služby Senica, a.s.

16. 11 .2018

Zmluva o dodávke plynu

SPP/1/2018/B

20,00 EUR dvadsať

Obec Dojč

SPP - distribúcia, a.s.

9. 11 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

862/2018

10 963,00 EUR desaťtisíc deväťstošesdesiattri

Obec Dojč

Úrad vlády Slovenskej republiky

9. 11 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2018-002987

29 765,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc sedemstošesťdesiatpäť

Obec Dojč

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

6. 11 .2018

Licenčná zmluva

1/2018/LicZ

300,00 EUR tristo

TENDERnet s.r.o.

Obec Dojč

23. 10 .2018

Poistná zmluva

2406492659

359,13 EUR tristopäťdesiatdeväť eur 13/100

Obec Dojč

Generali Poisťovňa, a.s.

12. 10 .2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Z/2/2018

276,00 EUR dvestosedemdesiatšesť

Obec Dojč

EKOTEC, s.r.o.

11. 10 .2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2018/ZoZVB

Neuvedené

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

13. 9 .2018

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

18/07/010/27

Neuvedené

Obec Dojč

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 235