Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

10. ročník retroosláv 1. mája v Dojči

prvomájový retroplagát

10. ročník retroosláv 1. mája v Dojči sa v tomto roku uskutoční. Remeselníci, výrobcovia a predajcovia tradičných výrobkov môžu požiadať o umiestnenie prenosného predajného zariadenia na Obecnom úrade v Dojči. Podmienky v tele správy.

Trhovým miestom pri kultúrnych podujatiach je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza pred kostolom a cesta vedúca od kostola po Obecný úrad (pravý breh potoka). Predaj na iných miestach je prísne zakázaný.

Poplatok za prenájom trhového miesta pri kultúrnych podujatiach sa stanovuje nasledovne:

a) stánky s občerstvením                                                            200 €/deň + záloha na energie vo výške 50 €, ktorá bude zúčtovaná najneskôr 10.5.2023

b) remeselné stánky                                                                      10 €/deň

c) kolotoče, cukrová vata, balóniky (púťové atrakcie)            100 €/deň      

Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydáva správca trhového miesta – Obecný úrad Dojč, č. 125, 906 02  Dojč.

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok sa preukazuje predložením:

-   kópie oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov,

-   čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej produkcie,

-   čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné výrobky,

-   doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,

-   fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

                                                     

Dátum vloženia: 16. 3. 2023 15:16
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 3. 2023 15:33
Autor: Správce Webu