Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Dojč - OPS, s.r.o.

Obec Dojč uznesením č. 115/2018/UObZ zo dňa 14.12.2017 schválila založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Dojč - OPS, s.r.o. so sídlom Dojč 125, ktorú založila a jediným spoločníkom je Obec Dojč. Základné imanie spoločnosti je 5 000 €.

Dojč - OPS, s.r.o. je samostatným organizačným útvarom, ktorý slúži na uspokojenie verejnoprospešných záujmov obce a potrieb obyvateľov na území obce Dojč.

Členovia štatutárneho orgánu sú starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová a zástupca starostky Ing. Pavol Zich.

Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri 28.12.2017.

 

Spoločnosť Dojč - OPS, s.r.o. poskytuje:

 • zabezpečuje poriadok a údržbu zelene na cintoríne,
 • zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke všetky akcie a podujatia organizované obcou  alebo v spolupráci s obcou,
 • zabezpečuje prevádzku, údržbu a ochranu majetku obce vrátane technických a rozvodových zariadení (kotolne, obecný rozhlas, verejné osvetlenie), zabezpečuje letnú a zimnú údržbu, opravu, čistenie a miestnych komunikácií, údržbu a vývoz odpadkových košov, dopravného značenia, oznamovacích a orientačných značiek a údržbu a opravu dopravných a mechanizačných prostriedkov obce,
 • zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok, zabezpečuje deratizáciu, preberá a kontroluje výkony organizácií zabezpečujúcich deratizáciu na území obce,
 • zabezpečuje výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách a ich údržbu,
 • zabezpečuje činnosť spojenú s aktivačnými prácami,
 • zabezpečuje zásobovanie potrebným materiálom a zariadením potrebným pre chod úradu a všetkých súvisiacich činností, v oblasti energetického hospodárstva Obce Dojč zabezpečuje priebežnú evidenciu stavov meradiel k ostatnému dňu v mesiaci u všetkých druhov energií (el. energia, voda, zemný plyn) za všetky odberné miesta
 • zabezpečuje činnosť a prevádzku autodopravy a vedie predpísanú evidenciu,
 • vykonáva evidenciu a zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia obce,
 • zabezpečuje služby pre verejnosť – nákladnú dopravu, záhradnícke služby
 • zabezpečuje údržbu verejného WC,
 • zabezpečuje údržbu športovísk,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou.

Obchodná spoločnosť ako „obecný podnik služieb“ bude poskytovať služby aj obyvateľom obce na základe objednávky a následnej fakturácie. Dovoľte, aby sme Vám aj touto cestou ponúkli možnosť využitia služieb v zmysle schváleného cenníka služieb.

Cenník služieb schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č.18/2018/UObZ dňa 15.03.2018:

služba popis                                                                          cena bez DPH            cena s DPH

traktor TUBER           ½ h sadzba ceny práce                       10 €                             12,00 €

traktor TUBER           štiepkovanie haluzoviny ½  h            10 €                             12,00 €

traktor TUBER           presun km                                              0,80 €                        0,96 €

traktor TUBER           prestoj za každých 15 minút                1 €                            1,20 €

traktor TUBER           mulčovanie                                           20 €                           24,00 €

traktor TUBER           pristavenie vlečky                                20 €                           24,00 €                       

traktor TUBER           zimná údržba                                       23,50 €                        28,20 €

1 pracovník - práca 1 h/pomocné práce                                7 €                               8,40 €

1 pracovník - práca 1 h/odborné práce                                10 €                             12,00 €

kosenie pozemku       do 200 m2                                              0,1 €/ m2                             

kosenie pozemku       do 200 - 500 m2                                     0,08 €/m2                            

kosenie pozemku       nad 500 m2                                             0,06 €/m2    

kosenie zaburininého pozemku (prerastené plochy nežiaducou vegetáciou a náletovými drevinami) sa prirátava 50% prirážka