Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

 

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecné zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

3/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia Stiahnuté: 140x | 04.01.2018

4/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dojč č. 1/2016 Stiahnuté: 103x | 04.01.2018

5/2017 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2018 Stiahnuté: 122x | 04.01.2018

6/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2018 Stiahnuté: 131x | 04.01.2018

1/2018 Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 23. augusta 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 zo dňa 14.04.2016 o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výš Stiahnuté: 88x | 28.08.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 zo dňa 10.12.2018 o miestnych daniach na území obce Dojč Stiahnuté: 55x | 28.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 zo dňa 10.12. 2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO na území obce Dojč Stiahnuté: 67x | 28.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 39x | 17.03.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dojč Stiahnuté: 38x | 17.03.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dojč Stiahnuté: 49x | 17.03.2019

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 49x | 24.04.2019

4/2019 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA Stiahnuté: 13x | 08.08.2019

5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč Stiahnuté: 17x | 08.08.2019

dodatok č. 3/2019 zo dňa 19. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 zo dňa 14.04.2016 Stiahnuté: 34x | 22.08.2019

Stránka