Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2018

Nájomná zmluva

2018169

166,35 EUR jednostošesťdesiatšesť eur tridsaťpäť centov

Poľnohospodárske družstvo Dojč

Obec Dojč

19.09.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

191392-L13.0419.15.0001-VB

2 898,00 EUR dvetisíc osemstodevädesiat osem

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

19.09.2019

Kúpna zmluva

191391-L13.0419.15.0001-KZ_P_TS

368,00 EUR tristošesťdesiat osem

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

31.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2019/ZoDot

700,00 EUR sedemsto

DHZ Dojč

Obec Dojč

24.07.2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

3/2019/RZ

2 000,00 EUR dvetisíc

Atis

Obec Dojč

22.07.2019

Kúpna zmluva

3/2019/KZ

100,00 EUR jednosto

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

12.07.2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

2/2019/RZ

2 000,00 EUR dvetisíc

VKS ELTO s.r.o.

Obec Dojč

12.07.2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

1/2019/RZ

1 000,00 EUR jedentisíc

ghstudio s.r.o.

Obec Dojč

13.06.2019

Zmluva o dielo

ZoD/4/2019

27 404,98 EUR dvadsaťsedemtisíc štyristoštyri eur devädesiatosem centov

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

05.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2019/ZoDot

130,00 EUR jednostotridsať

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

31.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2019/ZoDot

500,00 EUR päťsto

ZO JDS

Obec Dojč

21.05.2019

Zmluva o dielo 2019/01

ZoD/3/2019

13 690,00 EUR trinásťtisíc šesťstodevädesiat

Kamenárstvo K2, s.r.o.

Obec Dojč

14.05.2019

Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác Požiarna zbrojnica

ZoD/2/2019

61 821,12 EUR šesdesiatjedentisíc osemstodvadsaťjeden eur dvanásť centov

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

25.04.2019

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

9409218888

nula

ZSE Energia, a.s.

Obec Dojč

17.04.2019

Zmluva o nájme lesných pozemkov

314/01/Nn/2018

nula

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Obec Dojč

11.04.2019

Zmluva o dielo

03/2016

15 950,40 EUR pätnásťtisícdeväťstopäťdesiat eur štyridsať centov

M. Cup Production, s. r.o.

Obec Dojč

28.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2019/ZoDot

2 270,00 EUR dvetisíc dvestosedemdesiat

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

25.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

2/2019/KZ

18,28 EUR osemnásť eur, dvadsať osem centov

Lakatoš Anton

Obec Dojč

25.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1/2019/KZ

9 150,00 EUR deväťtisíc jednosto päťdesiat

Ľubomír Drinka

Obec Dojč

22.02.2019

Zmluva o užívaní podperných bodov

1/2019/ZoU

Neuvedené

Obec Dojč

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.12.2018

Dodatok č. 17 k zmluve č. 6/V-KO/2000 zber, preprava a zneškodňovanie KO a DSO

Dodatok č. 17

25 000,00 EUR dvadsaťpäť tisíc

Obec Dojč

Technické služby Senica, a.s.

14.12.2018

Dodatok č. 17 k Zmluve č. 6/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a DSO

Dodatok č. 17

nula

Technické služby Senica, a.s.

Obec Dojč

16.11.2018

Zmluva o dodávke plynu

SPP/1/2018/B

20,00 EUR dvadsať

Obec Dojč

SPP - distribúcia, a.s.

09.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

862/2018

10 963,00 EUR desaťtisíc deväťstošesdesiattri

Obec Dojč

Úrad vlády Slovenskej republiky

09.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2018-002987

29 765,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc sedemstošesťdesiatpäť

Obec Dojč

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: