Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Územné plánovanie

Územné plánovanie upravuje momentálne platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – tzv. stavebný zákon. Tento zákon rieši najmä proces územného plánovania, územného konania, stavebného konania a vyvlastňovania. Niektoré kroky v procese územného a stavebného konania sa riadia aj správnym poriadkom (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Územné plánovanie upravuje momentálne platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – tzv. stavebný zákon. Tento zákon rieši najmä proces územného plánovania, územného konania, stavebného konania a vyvlastňovania. Niektoré kroky v procese územného a stavebného konania sa riadia aj správnym poriadkom (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).  V tomto prípade ide o konania, ktorého výsledkom je rozhodnutie alebo povolenie. Pri územnom konaní sa vydáva územné rozhodnutie.

Stavebný zákon ďalej dopĺňa aj vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré jeho ustanovenia. Vyhláška upravuje najmä podrobnosti, ktoré sa týkajú obsahu:

  • návrhov na vydanie jednotlivých rozhodnutí, ich rozsahu a dokumentácie, ktoré je potrebné k rozhodnutiam prikladať,
  • ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a dokumentov, ktoré je potrebné k ohláseniam prikladať,
  • rozhodnutí podľa stavebného zákona, napr. návrhu na vydanie územného rozhodnutia, žiadosti o stavebné povolenia, návrhu na vyvlastnenie a pod. a dokumentov, ktoré je potrebné k rozhodnutiam priložiť.
Vedeli ste?
Čo je vyvlastnenie? Ako sa stanovuje hodnota nehnuteľnosti a stavieb?

Pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme (napr. stavby diaľnic) možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu. Vyvlastnenie sa uskutočňuje za náhradu.

Ak sa náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť poskytuje v peniazoch, určuje sa jej primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Za trhovú cenu nehnuteľnosti sa považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_uzemne-planovanie/