Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

O samospráve

Obec Dojč je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 

Obec pri výkone samosprávy plní najmä úlohy ustanovené v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. 

Obyvatelia

Obyvateľom obce Dojč je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 

Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Obyvatelia mesta vykonávajú jeho samosprávu

  1. orgánmi obce,
  2. miestnym referendom,
  3. zhromaždením obyvateľov obce.

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. Základné práva a povinnosti obyvateľa obce ustanovuje § 3 zákona 369/1990 Zb. obecnom zriadení. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.