Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Financie a správa majetku

Predseda:  

členovia:   Ing. Katarína HORŇÁKOVÁ

                   Pavol KONDRLA

                   JUDr. Antónia MIKULÍKOVÁ

                   Ing. Mária VESELÁ

Úlohy komisie finančnej a správy majetku:

- podieľa sa na tvorbe rozpočtu, sleduje jeho plnenie, dáva stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce, odporúča rozpočtové opatrenia, predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce

- prerokováva a dáva stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce

- podieľa sa na tvorbe a vyjadruje sa k VZN obce

- prerokováva koncepčné materiály predkladané do ObZ týkajúce sa rozvoja obce a zaujíma k nim stanovisko

- spolupracuje s ostatnými komisiami ObZ