Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Školstvo, kultúra a šport

Predseda:  Mgr. Zuzana MACKOVÁ

členovia:    Beáta BÁTOROVÁ - šéfredaktorka obecných novín

                    Katarína ČELÚSTKOVÁ

                    Bc. Júlia KOZÁNKOVÁ

                    Bc. Janka MIKULOVÁ

                    Ing. Pavol ZICH

Úlohy komisie školstva, kultúry a športu:

- podieľa sa na príprave obecných kultúrnych a športových akcií

- navrhuje, dáva podnety k organizovaniu kultúrnych a športových podujatí v obci

- sleduje stav kultúrnych pamiatok v obci

- podieľa sa na tvorbe obecných novín (komisia je zároveň redakčnou radou)

- zúčastňuje sa na rokovaniach Rady školy pri MŠ a Rady školy pri ZŠ, pričom predkaldá návrhy na činnosť týchto organizácií, ale zároveň informuje o ich potrebách a požiadavkách

- zúčastňuje sa na riešení problémov na úseku školstva, kultúry a športu (záškoláctvo, spoločenské organizácie v obci ...)

- kontroluje vedenie obecnej kroniky

- prerokováva koncepčné materiály predkladané do ObZ týkajúce sa rozvoja obce a zaujíma k nim stanovisko

- spolupracuje s ostatnými komisiami ObZ