Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Starostka o sebe

PaedDr. Slavomíra Melišová

Mojím životným krédom je:

      "Nezradiť sám seba, nezradiť svoj talent,

ale brúsiť ho v každodennej práci, ako drahý kameň."

Môžete ma kontaktovať mailom na: starosta@dojc.sk

alebo v súrnych prípadoch na mobile      +421 911 534 974

Vzdelanie:

SEŠ Senica - maturitná skúška

SPGŠ Levice - nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou

PdF UK Bratislava - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ ukončené státnou záverečnou skúškou

                                - rigorózne pokračovanie ukončené štátnou záverečnou skúškou

                               - rozširujúce špecializačné vzdelávanie Poradenstvo pre deti s poruchami učenia a správania ukončené štátnou záverečnou skúškou

 ŠPU Bratislava - špecializačné vzdelávanie Environmentálna výchova ukončené záverečnou skúškou

MPC Bratislava - rozširujúce vzdelávanie Etická výchova ukončené záverečnou skúškou

Prax:

1993 - 1998 ZŠ Borský Mikuláš, učiteľka

1998 - 2003 ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 32, Senica, učiteľka

2003 - 2009 ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 32, Senica, zástupkyňa riaditeľa školy

2009 - 2014 ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 32, Senica, riaditeľka školy

 

Najväčšie úspechy vo funkcii

2015

úprava priestranstva pri Dome smútku,

vybudovanie parkoviska pri cintoríne,

rekonštrukcia ZŠ na MŠ,

vybudovanie vykurovania v kultúrnom dome,

vyčistenie Dolinského potoka,

rekonštrukcia verejného osvetlenia.

2016

rekonštrukcia kúrenia a zníženie stropu v kultúrnom dome,

rekonštrukcia kotolne v MŠ s ZŠ,

vybudovanie 337 m splaškovej kanalizácie s 28 prípojkami v časti Kolónia z prostriedkov Environmentálneho fondu (200 000 €),

diverzifikácia čistiarne odpadových vôd z prostriedkov Environmentálneho fondu (235 000 €),

vybudovanie chodníka a bezbariérového vstupu na cintorín,

čistenie Dolinského potoka v spolupráci s Povodím Moravy,

zateplenie a zníženie stropu v kultúrnom dome,

získanie finančných prostriedkov na vybudovanie pump tracku - cyklodráhy,

2017

začiatok budovania inžinierskych sietí na IBV Záhumenice pre 23 stavebných pozemkov,

budovanie transformačnej stanice na Záhumeniciach,

výmena palubovky a okien v telocvični ZŠ,

zakúpenie nových stolov a stoličiek do školskej jedálne v ZŠ,

poskytnutie priestoru na poskytovanie pohrebných služieb s predajňou,

2018

budovanie transformačnej stanice pri Adamkovičoch,

vybudovanie chodníka pri Jabĺčkovej ceste v celkovej dĺžke 350 m,

výmena opony a záclon v kultúrnom dome,

zakúpenie a odovzdanie kompostérov do domácností,

zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne v ZŠ,

rekonštrukcia kabín TJ,

získanie povodňového vozíka pre DHZ v Dojči,

vytvorenie obecnej s.r.o. a zakúpenie techniky - traktor s vlečkou, drvič konárov, mulčovač, radlica,

2019

rekonštrukcia toaliet a výdajne jedla v kultúrnom dome,

zakúpenie ozvučenia do kultúrneho domu,

začiatok výstavby Hasičskej zbrojnice,

získanie auta Iveca Daily pre DHZ v Dojči,

rekonštrukcia chodníka v Otrubnici,

oprava výtlkov v celej obci,

rekonštrukcia priestorov pre lekára v zdravotnom sredisku a vytvorenie priestoru na podnikanie - kaderníctva,

vybudovanie kolumbária na cintoríne,

výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku,

budovanie inžinierských sietí na IBV Za školou (36 stavebných pozemkov) a pokračovanie IBV Záhumenice (12 stavebných pozemkov),

odkúpenie budovy COOP Jednota pri kostole s priľahlými pozemkami pre potreby obce,

Plány a vízie vo funkcii

  • úplné dokončenie kanalizácie v obci,
  • vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov v obci,
  • čiastočná rekonštrukcia miestnych komunikácií,
  • prepojenie obce miestnou komunikáciou v časti "Bunkošových humno",
  • vybudovanie trafostaníc,
  • získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
  • rekonštrukcia budovy bývalej MŠ na byty,
  • vybudovanie Komunitného centra v areáli ZŠ,
  • vybudovanie workoutového ihriska a dobudovanie detského ihriska,

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov tu