Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Ekonomické dokumenty

Rozpočet obce je základným nástrojom financovania obcí a miest. Vytvára základný predpoklad pre financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Obec je povinná pri jeho vytváraní dodržiavať platnú legislatívu, najmä zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Obec financuje svoje úlohy a funkcie predovšetkým z vlastných príjmov, ale môže prijímať aj úvery a iné návratné zdroje financovania, je však pritom povinné dodržať zákonom stanovené pravidlá a limity.
 
Príjmami rozpočtu obce sú najmä:
 • výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa zákona o rozpočtových pravidlách alebo osobitného zákona,
 • úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obce,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
 • podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
 • ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 • účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
 • prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj:  

 • prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • návratné zdroje financovania,
 • združené prostriedky.

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú najmä:

 • záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, 
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 
 • výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Obec môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

 • prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
 • prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu.

 

Po skončení kalendárneho roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa programov, funkčnej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov poskytnutých zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu, údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií a pod.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z nasledovných výrokov:

 • súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad,
 • súhlas s celoročným hospodárením s výhradami.

Hospodárenie obce a účtovnú závierku overuje audítor.

Pokladňa obce:

Obec má pre klientov zriadené dve pokladne. V pokladni obce nie je možné platiť platobnou kartou.