Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane a možnosti podať daňové priznanie elektronicky.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená v januári 2019 je daň z nehnuteľností za rok 2019 nie za uplynulý rok.

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.


Príklad

Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2018, daň platíte od 1. 1. 2019. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2019. Daň platíte od 1. 1. 2019. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na aktuálny rok

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne. 

Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (mesto/obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani (rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje číslo účtu a označenie spôsobu platby dane). Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Špecifické prípady

1. Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2. Nadobudnutie nehnuteľnosti dražením

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto/obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. 

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti) a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

UPOZORNENIE! V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva, daňovníkovi doručí správca dane rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 


Praktická rada

Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 25. 8. 2018, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2019, ale len v tom prípade, ak budú tieto skutočnosti k 1. januáru 2019 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Ako postupovať v prípade daňového priznania?

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (mesto/obec príslušné podľa miesta nehnuteľnosti) na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby. Zákon o miestnych daniach však umožňuje mestám a obciam poskytovať elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné podať aj daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu alebo zaslať poštou

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

 • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).
 • Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
 • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Je možné podať daňové priznanie elektronicky?

Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby, a teda napr. podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb. 

K využitiu elektronických služieb budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a bezpečnostný osobný kód (BOK),
 • čítačku čipových kariet,
 • nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
 • nainštalované aplikácie na prihlásenie, podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet.

Oslobodenie od dane

Od dane z nehnuteľností sú oslobodené priamo zo zákona:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
 • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov, 
 • pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť,
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
Okrem uvedených prípadov, môže správca dane znížiť alebo oslobodiť od dane aj ďalšie kategórie pozemkov, stavieb alebo bytov. Podmienky zníženia alebo oslobodenia od dane ustanovuje vo všeobecne záväznom nariadení. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné podať do 31. januára.

Platenie dane

Správca dane vám pošle do 15. mája výmer s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa doručenia

Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená daň vyššia ako 33.000,- eur obec určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môžete zaplatiť aj naraz, avšak v lehote prvej splátky.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5,- eur, najviac však 3.000,- eur.

Poplatky a sankcie:

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti/