Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Trvalý pobyt

Adresa trvalého pobytu je údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Aby ste si mohli prihlásiť trvalý pobyt, budete potrebovať tieto doklady:

  1. občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR
  2. v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov rodný list
  3. list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (od 1. septembra 2018 si list vlastníctva vyhľadajú priamo zamestnanci úradu, nie je potrebné ho dokladať)
  4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov)

Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť osobne v ohlasovni alebo elektronicky prostredníctvom služieb Centrálnej ohlasovne.
Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony a inú osobu.
Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, potrebujete jeho rodný list. V prípade novonarodených detí sa trvalý pobyt dieťaťa automaticky zapisuje na miesto trvalého pobytu matky. Ak to nie je známe, dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Dieťa narodené v zahraničí musí byť prihlásené v ohlasovni.
Na prihlásenie inej osoby potrebujete občiansky preukaz a splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ktoré môžete niekomu udeliť aj cez elektronickú službu.

Poznámka:
Na presťahovanie sa na území Slovenskej republiky nepotrebujete povolenie na presťahovanie.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte môžete získať dvoma spôsobmi. Osobne na ohlasovni, kde za správny poplatok zaplatíte 5 €, alebo pomocou elektronickej služby, ktorej využitie je spoplatnené polovičnou sumou, teda 2,5 €. Potvrdenie si môžete vyžiadať za seba, rodinného príslušníka alebo dieťa do 18 rokov. V prípade inej osoby potrebujete úradne overené splnomocnenie.

Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte si sami odhlasovať trvalý pobyt. Automaticky to urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Spraviť tak môžete osobne v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby. Odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov, dieťa do 18 rokov alebo inú osobu, ak na to máte úradné splnomocnenie. Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu za účelom presťahovania sa získate v ohlasovni, správny poplatok 5,- €, alebo pomocou elektronickej služby, správny poplatok 2,5 €.

Občan musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas. Prípade môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie údaj o mieste jeho pobytu v zahraničí a skratka štátu. Pri jeho vybavovaní musí zároveň predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť, a to na podnet vlastníka danej budovy alebo jej časti, rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).

Trvalý pobyt nemožno zrušiť manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.
V prípade, že vám bol trvalý pobyt zrušený, rozhodnutia určené vám sa automaticky posielajú na adresu miestneho úradu obce, kde ste mali trvalý pobyt naposledy. O doručení sa dozviete z úradnej tabule, na ktorej bude oznam vyvesený 15 dní alebo na elektronickej tabuli na ÚPVS. Na všetky potrebné úradné kroky vám bude slúžiť adresa sídla obecného úradu.

Ohlasovacie povinnosti

Predtým, ako sa do integrovaného systému zapoja všetky verejné služby, máte povinnosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu hlásite katastru a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní.

Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Ak tak spravíte pomocou elektronickej služby (len v prípade, že ste už občiansky preukaz s čipom mali), tak bude váš starý OP platný a to vďaka certifikátom, ktoré vám naň nahrali. Používať ho tak môžete kým nedostanete nový. Zaplatíte 4,5 €.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_trvaly-pobyt-stahovanie/