Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

  • Žiadosť o sprístupnenie informácií OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
  • Zo závažných dôvodov môže starosta obce lehotu predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú: 
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím zákonnej lehoty 8 dní. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Dojč musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.