Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Rozvod manželstva

Rozvod je závažné rozhodnutie každého manželského páru spojené s radikálnymi životnými zmenami, a preto je potrebné dôkladne porozmýšľať nad následkami a zvážiť, či nie je možné rozvodu predísť a manželstvo zachrániť.

Rozvod je trvalá zmena, ktorá vplýva nielen na väčšinu oblastí života rozvádzajúcich sa partnerov (rodinné vzťahy, majetkové pomery, životná úroveň, bývanie atď.), ale dotýka sa predovšetkým detí, ich následnej výchovy a starostlivosti. Ešte predtým ako podáte žiadosť o rozvod, je preto nutné si uvedomiť všetky za a proti a k rozvodu pristúpiť len v krajnom prípade.

Pokiaľ sa vám aj napriek snahe o udržanie manželstva nedarí vyriešiť manželské problémy a v manželstve chcete zotrvať, môžete využiť profesionálne služby poradní a psychológov alebo poradenstvo sociálnych pracovníkov miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Rozvod sa začína na návrh niektorého z manželov. V konaní o rozvod súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Zároveň vždy pri tom prihliada na záujem maloletých detí.

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva upravuje zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok a tiež zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Návrh na rozvod by mal predovšetkým obsahovať:

  • Označenie vecne a miestne príslušného súdu - podľa § 88 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku je vecne a miestne príslušný okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, potom je to súd v mieste bydliska odporcu  (nemusí to byť trvalý pobyt), a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa.
  • Označenie strán – navrhovateľa,  manžel/manželka, ktorý/á podáva žiadosť o rozvod a odporcu – druhý z manželov.
  • Opísanie priebehu manželstva (kedy a kde bolo uzavreté, kde je zapísané), uvedenie dôvodov rozvratu manželstva (je dôležité presne a jasne uviesť príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva a uviesť konkrétne skutočnosti, inak sa môže stať, že vás súd nerozvedie).
  • Čoho sa navrhovateľ domáha, tzv. petit (najdôležitejšou časťou návrhu je formulácia petitu, pretože ten určuje, čo je predmetom konania a v prípade, že ide o konanie, ktoré sa môže začať len na návrh, je súd týmto návrhom viazaný).
  • Dátum a podpis.

Okrem všeobecných náležitostí musí návrh obsahovať meno a priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt,  bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve a označenie dôkazov, ktorých sa dovolávate.

K návrhu na rozvod treba priložiť nasledujúce prílohy: sobášny list (resp. kópia), rodné listy detí, listinné dôkazy (o príjme manželov, o príčinách rozvratu manželstva, o výdavkoch na maloleté deti), iné dôkazy (napr. návrh na vypočutie svedkov).

Podľa zákona o súdnych poplatkoch č.  71/1992 Zb. zaplatíte za návrh na začatie konania o rozvod manželstva 66 eur.

Praktická rada: 

Návrh na rozvod musíte predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak nepredložíte potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na vaše trovy.

 

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_rozvod1/