Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

Informácie o spôsobe podania oprávaného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

  • Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.
  • Odvolanie sa prijíma v podateľni OcÚ. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému zamestnancovi OcÚ na vybavenie. Vecne príslušný zamestnanec zváži, či vyhovie alebo nevyhovie odvolaniu žiadateľa a oznámi to zamestnancovi podateľne. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný zamestnanec odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.
  • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce.
  • Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
  • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.