Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Civilný sobáš

Civilný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku), kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred starostom alebo primátorom, či povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Miesto uzavretia civilného sobáša

Na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

  Poznámka:
Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste (vyžaduje sa povolenie). V prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov je možné manželstvo uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste (v tomto prípade sa povolenie nevyžaduje). 

- V zahraničí pred orgánom SR na to určeným - v prípade štátneho občana SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo za hranicami.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie civilného sobáša
Žiadosť o uzavretie manželstva – prítomní obaja snúbenci, dostupná na matričnom úrade.

Najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva je potrebné predložiť matričnému úradu:

- doklad o štátnom občianstve,
- potvrdenie o pobyte,
- doklad o rodnom čísle,
- občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú či právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. 

Poznámka:
Doklady (okrem úmrtného/sobášneho listu alebo právoplatného rozsudku) je možné hromadne nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom

Doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky (centrálnej databázy matričných udalostí integrovanej s Registrom fyzických osôb).

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

- Vybavenie nového občianskeho preukazu – do 30 dní
- Vybavenie nového vodičského preukazu (a doklady s ním súvisiace) – do 30 dní
- Nahlásenie zmeny priezviska zamestnávateľovi/úradu práce, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni (prípadne zamestnávateľovi), banke, lekárom, telefónnemu operátorovi a pod.
- Nový cestovný doklad (pas) – v prípade plánovania svadobnej cesty je dobré si predom zistiť podmienky leteckých spoločností v prípade zmeny priezviska a možnej sankcii pri prepisovaní leteniek.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_civilny-sobas1/