Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Povinnosti po narodení

Po pôrode by rodičia nemali zabudnúť na základné povinnosti, ktoré musia vybaviť v súvislosti s narodením dieťaťa.

Vybavenie rodného listu na matrike

Matrike oznamuje narodenie dieťaťa nemocnica, prípadne rodič (narodenie doma) do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa.
Pri prevzatí rodného listu je potrebné mať k dispozícii hlásenie o narodení dieťaťa (zasiela nemocnica matrike), podpísať vyhlásenie o mene dieťaťa, pričom vydanie prvého originálu rodného listu je bezplatné (vydanie duplikátu je spoplatnené správnym poplatkom 5 eur).
Originál rodného listu je vydávaný osobne, no o vydanie duplikátu môžete zažiadať aj elektronicky.

Poznámka:
Rodný list je verejná listina, ktorú vydáva matričný úrad pri narodení dieťaťa. Obsahuje dátum a miesto narodenia, meno a priezvisko dieťaťa, údaje o otcovi a matke dieťaťa. Rodný list sa vybavuje na matrike na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa.

Prevzatie rodného listu
Rodný list sa vydáva rodičom dieťaťa, vo výnimočnej situácii môže rodný list vybaviť po predložení dokladov aj iná osoba na základe splnomocnenia.

  1. Dieťa sa narodilo v platnom manželstve – rodný list vyzdvihne otec, predloží sobášny list, platné preukazy totožnosti rodičov, podpisom potvrdí matkou vybrané meno dieťaťa, priezvisko je dané podľa dohody rodičov na sobášnom liste.
  2. Dieťa sa narodilo slobodnej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom stave.
  3. Dieťa sa narodilo rozvedenej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode (do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky, no po úspešnom zapretí otcovstva na súde, matkou alebo otcom dieťaťa, môže určiť otcovstvo na matrike biologický otec).
  4. Dieťa sa narodilo vdove – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.

Výber zdravotnej poisťovne a prihlásenie dieťaťa

Do 60 dní od narodenia dieťaťa je nutné prihlásiť dieťa vo vybranej zdravotnej poisťovni, do vypršania tejto lehoty je dieťa poistencom v poisťovni matky (zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia).
Na prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne je potrebné mať vyplnenú prihlášku poistenca, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu.
Podanie prihlášky je možné realizovať osobne, poštou, telefonicky, elektronicky alebo si dohodnete osobné stretnutie. Závisí od podmienok vami zvolenej zdravotnej poisťovne.

Výber pediatra

Detského lekára je potrebné mať vybraného už pri príchode do pôrodnice. Pripravte si meno pediatra, telefónne číslo a adresu ordinácie, kam nemocnica pošle výsledky základných vyšetrení novorodenca.

Prepúšťaciu správu z nemocnice by ste mali zaniesť zvolenému pediatrovi v prvý pracovný deň po prepustení z nemocnice. Pre istotu si pripravte aj kópiu rodného listu dieťaťa.

Prihlásenie dieťaťa k trvalému pobytu v ohlasovni pobytu

Prihlásenie dieťaťa na ohlasovni pobytu nie je nutné vykonávať osobne, pretože príslušný matričný úrad je povinný ohlasovni pobytu nahlásiť narodenie vášho dieťaťa, teda trvalý pobyt jeho matky, ktorý sa zároveň stáva aj jeho trvalým pobytom.
Pre dieťa narodené na území Slovenskej republiky je začiatkom trvalého pobytu deň narodenia dieťaťa.

Poznámka:
Ak sa dieťa narodí mimo územia Slovenska, miestom jeho trvalého pobytu nie je miesto trvalého pobytu jeho matky. Začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia na ohlasovni, je však nutné ho na ohlasovni prihlásiť

Zaslanie rodného listu dieťaťa Sociálnej poisťovni

Materské nie je poskytované automaticky, je potrebné oň požiadať. Žiadosť o poberanie materskej dávky (vydá gynekológ) za vás pošle na pobočku Sociálnej poisťovne zamestnávateľ alebo si ho tam v inom prípade (napríklad v prípade evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.) zanesiete osobne.

V súvislosti so zákonom proti byrokracii už Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2018 po narodení dieťaťa nežiada kópiu rodného listu dieťaťa. Takýto doklad je potrebné zaslať len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky.

Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rôzne formy prídavkov. Pri narodení dieťaťa vás bude zaujímať hlavne príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, rodičovský príspevok či príspevok na starostlivosť o dieťa a ďalšie, o ktoré je potrebné požiadať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastrešuje niekoľko elektronických služieb zjednodušujúcich proces podávania žiadostí v prípade, že ste držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. V rámci týchto elektronických služieb je možné podať žiadosť o:

Dôchodkové poistenie

V období od narodenia dieťaťa, spravidla do šiestich rokov jeho veku, môže za osobu, ktorá sa o dieťa stará, platiť dôchodkové poistenie štát. 

Ohlásenie narodenia dieťaťa

Kópiu rodného listu dieťaťa pošlite aj zamestnávateľovi spolu s informáciou o narodení dieťaťa.

Vybavenie cestovného dokladu dieťaťa

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu predkladá rodič dieťaťa, ku ktorej priloží rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. (Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu.)

Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti - komunálny odpad

Dieťa nie je je spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, a preto musí za neho splniť ohlasovaciu povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad jeho zákonný zástupca (rodič), ktorý v evidencii obce/mesta nahlási zmenu počtu osôb a ak je to potrebné, môže zmeniť napr. aj veľkosť zbernej nádoby alebo frekvenciu odvozov.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_co-robit-po-narodeni-dietata-a/