Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

Obec Dojč v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. c. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR c. 481/2000 stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií ( § 5 ods. 1 písm. f , zák. č. 211/2000 Z. z.) .Na účely tejto vyhlášky sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na:
► obstaranie technických nosičov dát, a to najmä USB kľúčov, kompaktných diskov,
► vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
► obstaranie obalu, a to najmä obálok,
► odoslanie infomácií, a to najmä na poštovné.

1. Vyhotovenie fotokópie listín – 1 strana čiernobiela 0,05 €
2. Informácia poskytnutá na USB kľúče – podľa aktuálnej ponuky
3. Informácia poskytnutá na CD ROM-e – podľa aktuálnej ponuky
4. Poštové poplatky     podľa platného cenníka Slovenskej pošty

Úhrada za sprístupnenie informácie sa od žiadateľa vyžiada, ak predpokladaná výška nákladov za sprístupnenie požadovanej informácie podľa sadzobníka prevýši sumu 1,66 €. Do výšky 1,66 € predpokladaných nákladov sa požadovaná informácia poskytne bezplatne.

SPÔSOB ÚHRADY

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
►  v hotovosti do pokladne 
► bezhotovostne do pokladne
► bezhotovostným prevodom na účet v banke: Prima banka Slovensko, pobočka Senica, IBAN:SK95 5600 0000 0026 0190 3001, VS číslo konania