Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Inžinierske siete

K neodmysliteľnej súčasti dnešných domácností patrí tečúca voda, elektrina, plyn a kanalizácia. Sprostredkúvajú ich inžinierske siete zabezpečujúce prístup všetkých potrebných vedení do obydlia.

Inžinierske siete

Inžinierske siete, alebo aj rozvodné siete, sú systém nadzemných a podzemných vedení plynu, vody, elektriny, kanalizácie, telekomunikačných sietí, ale aj príjazdovej cesty priamo do domácností. Musia byť naplánované už pred samotnou výstavbou, a to buď pripojením sa na verejné rozvody, alebo vytvorením dostatočného zásobovania pre danú stavbu.

Všetky prípojky do verejných sietí musia byť uzatvárateľné, jasne označené a prístupné. Na prípojkách sú umiestnené aj merače spotreby jednotlivo pridelené každej nehnuteľnosti.

Voda

K verejnému vodovodu sa môžete pripojiť po tom, ako vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi predložíte žiadosť a podpíšete zmluvu. Vlastníkom prípojky je osoba, ktorá ju zriadila, a jej povinnosťou je prípojku opravovať a udržiavať.

Ďalšou možnosťou je vyvŕtanie vlastnej studne ako zdroja pitnej alebo úžitkovej vody. Takýto zdroj vody sa nesmie prepojiť s verejným rozvodom vody a musí prejsť kontrolou kvality vody.

Elektrina

Ak chcete získavať elektrickú energiu z verejnej siete, musíte najprv kontaktovať rozvodný podnik a získať vyjadrenie o súhlase s vaším pripojením. Už vopred musíte mať naplánované, aké spotrebiče budete používať, a teda aj koľko energie budete pravdepodobne využívať. Následne vypracujete plán, ktorý spolu so žiadosťou o pripojenie pošlete rozvodnému podniku. Ten vašu žiadosť zhodnotí, a v prípade schválenia vás pripojí do elektrickej siete.

Plyn

Ďalšou súčasťou inžinierskych sietí je pripojenie na rozvod plynu. Ak si želáte používať v domácnosti plyn, musíte distribútorovi poslať žiadosť o pripojenie a následne s ním podpísať zmluvu. Potom si dáte vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú distribútor musí odsúhlasiť a dáte si postaviť samotný prívod. S prípojkou si vyberiete dodávateľa plynu a podpíšete s ním zmluvu. Posledný krok je žiadosť o realizáciu pripojenia  a montáž meradla, ktorú pošlete distribútorovi.

Kanalizácia

Odpadové vody musia byť z pozemku odvádzané podľa stanovených právnych noriem. Majiteľ pozemku má možnosť pripojiť sa na miestnu kanalizáciu, ak sa v obci nachádza, alebo si musí zabezpečiť vlastný spôsob likvidácie alebo skladovania splaškov. Pri využívaní miestnej kanalizácie sa musí majiteľ domu najprv spojiť s vodárenskou spoločnosťou a podať jej žiadosť o pripojenie. Prevádzkovateľ určí, kde bude prípojka aj merač.

Iné

Medzi inžinierske siete patria napríklad aj prístupová cesta, ktorá musí viesť na každý pozemok, alebo pevné linky telefónov či internetové pripojenie.

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva - rozkopávkové povolenie

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o zvláštne užívanie komunikácie (ďalej "ZUMK"), ktorí v zmysle stavebného zámeru a projektovej dokumentácie plánujú urobiť zásah do miestnej komunikácie, rozkopanie/podtlak vozovky, chodníku, alebo zelene, že je potrebné vybaviť si povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Žiadosť o rozkopávku je potrebné si podať v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 45 dní /optimálne 60 dní/ pred plánovanou realizáciou rozkopávky. Miestnou komunikáciou je každá dopravná stavba, t. j. všetky všeobecne prístupné a užívané miestne a účelové komunikácie, vozovka, chodník, zeleň, parkoviská a verejné priestranstvá, ktoré slúžia parkovaniu a miestnej doprave.

Informáciu o tom, či Vami požadované  verejné priestranstvo  je miestnou komunikáciou /dopravnou stavbou/, môžete získať u pracovníkov OcÚ - starostka obce.

Bez rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie – rozkopávkového povolenia vydaného miestne príslušným cestným správnym orgánom nie je možné rozkopávku realizovať.  V prípade zistenia vykonania rozkopávky bez uvedeného súhlasu, budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a správneho poriadku. 

Čo potrebujete?

  • Vypísané tlačivo „Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie“, ktoré nájdete v záložke "Tlačivá"
  • 2x paré PD so situáciou/umiestnením rozkopávky s technickou správou
  • Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby /kópia/
  • 2x Projekt prenosného dopravného značenia

 

Elektronické služby

Pri výstavbe alebo pripájaní sa na verejné inžinierske siete máte príležitosť využiť elektronickú službu - Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_inzinierske-siete/