Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Cirkevný sobáš

Cirkevný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Miesto uzavretia cirkevného sobáša

Pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Poznámka:
V prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov je možné manželstvo uzavrieť  na ktoromkoľvek mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša

Žiadosť o uzavretie manželstva – prítomní obaja snúbenci, dostupná na matričnom úrade, odovzdá sa na príslušnom orgáne cirkvi.

Najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva je potrebné predložiť matričnému úradu:

(7-dňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva, najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou v týchto prípadoch sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.) 

- doklad o štátnom občianstve,
- potvrdenie o pobyte,
- doklad o rodnom čísle,
- občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný
  rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú či právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. 

Poznámka: 
Doklady
 (okrem úmrtného/sobášneho listu alebo právoplatného rozsudku) je možné hromadne nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. 

Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva (spísanú po obrade) do 3 pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky (centrálnej databázy matričných udalostí integrovanej s Registrom fyzických osôb).

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

- Vybavenie nového občianskeho preukazu – do 30 dní.
- Vybavenie nového vodičského preukazu (a doklady s ním súvisiace) – do 30 dní.
- Nahlásenie zmeny priezviska zamestnávateľovi/úradu práce, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni (prípadne zamestnávateľovi),
  banke, lekárom, telefónnemu operátorovi a pod.

- Nový cestovný doklad (pas) – v prípade plánovania svadobnej cesty je dobré si predom zistiť podmienky leteckých spoločností v prípade
  zmeny priezviska a možnej sankcii pri prepisovaní leteniek.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_cirkevny-sobas1/