Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Dojč - OPS, s.r.o., RSP

Obec Dojč uznesením č. 115/2018/UObZ zo dňa 14.12.2017 schválila založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Dojč - OPS, s.r.o. so sídlom Dojč 125, ktorú založila a jediným spoločníkom je Obec Dojč. Základné imanie spoločnosti je 5 000 €.

Dojč - OPS, s.r.o. je samostatným organizačným útvarom, ktorý slúži na uspokojenie verejnoprospešných záujmov obce a potrieb obyvateľov na území obce Dojč.

Členovia štatutárneho orgánu sú starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová a poslanec Ing. Pavol Zich.

Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri 28.12.2017.

Dňom 2.9.2021 získlala spoločnosť štatút registrovaného sociálneho podniku. Jednou z výhod je možnosť zvýhodneného zamestnávania sociálne znevýhodnených osôb a znížená DPH 10%. Odberateľ si nemôže urobiť odpočet DPH, ktorá je zvýhodnená.

 

Spoločnosť Dojč - OPS, s.r.o., RSP poskytuje:

 • zabezpečuje poriadok a údržbu zelene na cintoríne,
 • zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke všetky akcie a podujatia organizované obcou  alebo v spolupráci s obcou,
 • zabezpečuje prevádzku, údržbu a ochranu majetku obce vrátane technických a rozvodových zariadení (kotolne, obecný rozhlas, verejné osvetlenie), zabezpečuje letnú a zimnú údržbu, opravu, čistenie a miestnych komunikácií, údržbu a vývoz odpadkových košov, dopravného značenia, oznamovacích a orientačných značiek a údržbu a opravu dopravných a mechanizačných prostriedkov obce,
 • zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok, zabezpečuje deratizáciu, preberá a kontroluje výkony organizácií zabezpečujúcich deratizáciu na území obce,
 • zabezpečuje výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách a ich údržbu,
 • zabezpečuje činnosť spojenú s aktivačnými prácami,
 • zabezpečuje zásobovanie potrebným materiálom a zariadením potrebným pre chod úradu a všetkých súvisiacich činností, v oblasti energetického hospodárstva Obce Dojč zabezpečuje priebežnú evidenciu stavov meradiel k ostatnému dňu v mesiaci u všetkých druhov energií (el. energia, voda, zemný plyn) za všetky odberné miesta
 • zabezpečuje činnosť a prevádzku autodopravy a vedie predpísanú evidenciu,
 • vykonáva evidenciu a zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia obce,
 • zabezpečuje služby pre verejnosť – nákladnú dopravu, záhradnícke služby
 • zabezpečuje údržbu verejného WC,
 • zabezpečuje údržbu športovísk,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou.

Obchodná spoločnosť ako „obecný podnik služieb“ bude poskytovať služby aj obyvateľom obce na základe objednávky a následnej fakturácie. Dovoľte, aby sme Vám aj touto cestou ponúkli možnosť využitia služieb v zmysle schváleného cenníka služieb.

Cenník služieb Dojč - OPS s.r.o.