Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Povinnosti pred narodením

Pred odchodom na materskú dovolenku by žiadna žena nemala zabudnúť na základné povinnosti, ktoré musí stihnúť vybaviť ešte pred narodením dieťaťa.

Písomné informovanie zamestnávateľa o nástupe na materskú dovolenku

Podľa Zákonníka práce je tehotnou zamestnankyňou zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.
Písomné oznámenie by malo obsahovať informácie o tom:

  • v ktorom týždni sa nachádzate,
  • kedy plánujete nástup na materskú dovolenku,
  • dátum a podpis,
  • priložené lekárske potvrdenie.

Zamestnankyňa, ktorá písomne oznámila tehotenstvo zamestnávateľovi, mu nie je povinná dodatočne predkladať ďalšie potvrdenia.
Na základe odovzdaného písomného oznámenia o odchode na materskú dovolenku je zamestnávateľ povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky svojej zamestnankyne.

Ochranná lehota

Písomné informovanie zamestnávateľa o existujúcom tehotenstve poskytuje zamestnankyni ochrannú lehotu, počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Ochranná lehota platí od doručenia oznámenia o tehotenstve aj počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Poznámka:
Zamestnávateľ je povinný zamestnankyni v ochrannej lehote poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom, pokiaľ nie je možné toto vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času.

Viac informácií o ochrannej dobe, zákazoch výpovede a jej podmienkach nájdete v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Oznámenie zdravotnej poisťovni o nástupe na materskú dovolenku

Oznámenie vykoná za vás/vášho zamestnávateľa Sociálna poisťovňa.

Oznámenie Sociálnej poisťovni o nástupe na materskú dovolenku

Začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni zamestnávateľ do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dní od skončenia čerpania materskej dovolenky. V prípade tehotnej ženy evidovanej na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nezamestnanej tehotnej ženy alebo živnostníčky, je túto skutočnosť povinná nahlásiť na Sociálnu poisťovňu tehotná žena sama.

Nástup na materskú dovolenku

Tehotná zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. 
Materská dávka nie je poskytovaná automaticky, je potrebné o ňu požiadať. Tlačivo žiadosti o materské poskytne ošetrujúci lekár (gynekológ). V žiadosti lekár uvedie očakávaný termín pôrodu. Doručenie Žiadosti o materské do Sociálnej poisťovne nie je povinnosťou zamestnávateľa. Tlačivo, potvrdené zamestnávateľom, zasiela poistenec do pobočky Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa sídla zamestnávateľa. Po vzájomnej dohode môže Žiadosť o materské do pobočky doručiť aj zamestnávateľ. Žiadosť o materské je možné doručiť osobne alebo poštou.

Poznámka:
Nárok na materské má predovšetkým žena, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní (zhruba 9 mesiacov). Poistenie za ňu platil buď zamestnávateľ alebo si ho platila ako živnostníčka alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba.

Určenie otcovstva dieťaťa

Pokiaľ nie sú rodičia dieťaťa manželmi (otcom je manžel matky dieťaťa, ak sa nepreukáže opak (napr. zapretie otcovstva)), môžu rodičia pred alebo po narodení dieťaťa určiť otcovstvo dieťaťa súhlasným vyhlásením rodičov na matričnom úrade alebo súde. Je potrebné, aby sa dostavili obaja rodičia s občianskymi preukazmi (rozvedené, prípadne ovdovené matky predložia aj rozsudok o rozvode, prípadne sobášny list a úmrtný list manžela).

Výber pediatra

Detského lekára je potrebné mať vybraného už pri príchode do pôrodnice. Pripravte si meno pediatra, adresu ordinácie a telefónne číslo.

Špecifické situácie vyplývajúce z tehotenstva zamestnankyne

Rizikové tehotenstvo
Zamestnankyne, ktoré počas tehotenstva musia nastúpiť na rizikové tehotenstvo, sú posudzované ako práceneschopné. Majú nárok na vznik nemocenskej dávky z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vzniká až do obdobia poberania materského.

Skúšobná doba
Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ možnosť ukončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe, a to písomne s náležitým odôvodnením.

Pracovný pomer na dobu určitú
Zamestnávateľ nemôže dať výpoveď tehotnej zamestnankyni v ochrannej dobe. Pri tehotných zamestnankyniach, ktoré majú uzavretý pracovný pomer na dobu určitú s platným termínom ukončenia pracovného pomeru však nejde o výpoveď (ide o skončenie pracovného pomeru uplynutím doby určitej), a teda zamestnávateľ neporušuje zákaz výpovede a pracovný pomer nemusí predĺžiť (ani v čase tehotenstva, materskej či rodičovskej dovolenky).

Poznámka:
Ak sa tehotná žena po skončení pracovného pomeru na čas určitý nezamestná, môže byť až do nástupu na materskú evidovaná na úrade práce. Počas materskej dovolenky má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Tehotná žena evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Podľa legislatív úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je uchádzačka o prácu povinná plniť povinnosti vyplývajúce z evidovania na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie o aktívnom hľadaní práce musí nosiť až do obdobia 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_povinnosti-pred-narodenim-diet/