Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Detail zmluvy 1/2023/ZoBZ

Číslo zmluvy:
1/2023/ZoBZ
Názov:
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet zmluvy:
Budúci nadobúdateľ súhlasí s umiestnením predmetnej stavby uvedenej v článku I., pričom súhlasí s podaním žiadosti o územné rozhodnutie podľa predloženej projektovej dokumentácie. Zmluvné strany súhlasia s budúcim prevzatím predmetných stavieb do užívania a vlastníctva podľa §3 ods.2 zákona č.442/2022 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, kde vlastníkom z dôvodu verejného záujmu môže byť len subjekt verejného práva, v tomto prípade Obec Dojč. Budúci nadobúdateľ vyhlasuje, že predmetné stavby prevezme do vlastníctva a postúpi prevádzku spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Budúci prevodca sa zaväzuje Stavbu zrealizovať podľa Projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a predpísaných noriem. Budúci prevodca vysporiada pred kolaudáciou stavby všetky vlastnícke práva k dotknutým pozemkov s vytvoreným ochranným pásmom určeným v podmienkach vyjadrení dotknutých orgánov a to vo forme Geometrického plánu a zápise na príslušnom Okresnom úrade – katastrálny odbor; pripraví všetky potrebné podklady, skúšky, certifikáty použitých materiálov ku kolaudácii predmetnej stavby. Budúci prevodca vykonaná všetky zemné práce s tým spojené a úpravu terénu do pôvodného stavu. Budúci prevodca vyzve budúceho nadobúdateľa na prevzatie stavby a podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k stavbe v čase ukončenia výstavby, najneskôr však do 15 dní od ukončenia prác. Budúci nadobúdateľ bude vykonávať dozor nad budúcou stavbou a za odborného dohľadu budúceho prevádzkovateľa dohliadať na správnosť vykonávania prác. Budúci prevodca vyhotoví stavbu najneskôr do 18 mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia. Budúci prevodca je povinný zabezpečiť realizáciu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie odborne spôsobilou osobou, ktorá má na uvedené činnosti oprávnenie na podnikanie a túto skutočnosť je povinný nadobúdateľovi preukázať pred začatím prác.
Cena:
20 000,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Dojč
IČO:
00309508
DIČ:
2021063693
Adresa:
Dojč 125
Telefón:
0911534974
E-mail:
obec@dojc.sk
Web:
www.dojc.sk
2. Zmluvná strana:
KUTLAK s.r.o.
IČO:
31436439
Adresa:
Dojč 218
Meno podpisujúcej osoby:
PaedDr. Slavomíra Melišová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum zverejnenia:
28. 7. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
29. 7. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
26. 7. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy _Kutlak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB