Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Ochrana lesov pred požiarmi

plagát _ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje na zabezpečenie opatrení pri ochrane lesov pred požiarmi.

     S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

     S jarným obdobím je spojené „jarné upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale  je ohrozené zdravie a životy občanov.

     Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,  pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:

  1. sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  2. ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
  3. zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
  4. vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
  5. po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní  a skontroluje okolie.

     Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa začína rozvíjať nová vegetácia a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte zvýšenú pozornosť pobytu detí v prírode, nevypaľujte porasty bylín, kríkov a stromov a nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku rozsiahlych požiarov. Upozorňujeme i turistov, že oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na vyznačených miestach, ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu požiaru, nezakladať oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nezakladať oheň počas vetra, nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín, ohnisko nemožno nechať bez dozoru a pri opustení táboriska treba venovať zvýšenú pozornosť jeho uhaseniu a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní (uhlíky).

     Za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa považuje obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) spôsobom v mieste obvyklým (v obecnom rozhlase, vyvesením na úradnej tabuli obce) pre celé územie okresu alebo časť okresu, ak je pre to dôvod. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru môže nastať nie len v jarnom období, ale hocikedy v priebehu roka, najmä v letných mesiacoch, ak sú na to vhodné podmienky, napríklad suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní. V tomto období je na lesných pozemkoch okrem iného zakázané aj fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety (napr. zápalky, ohorky cigariet). Preto je v tomto období veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti, ktorými je náš okres charakteristický, aby nevznikali zbytočné škody na lesných porastoch, a taktiež i na životnom prostredí.

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň chránia pôdu a vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Pomáhajú zachovávať biodiverzitu a predchádzať klimatickým zmenám.

Aj keď lesy často spájame najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto obnoviteľná surovina sú ekologické a spoločenské funkcie lesa. Bez lesa a jeho produktov by človek pravdepodobne nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes.

Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Vysokú rozmanitosť všetkých foriem života (biodiverzitu) podmieňuje naša geografická poloha na rozhraní medzi Karpatmi a Panónskou nížinou, zložitá geologická stavba, veľká rôznorodosť geomorfologických, pôdnych, hydrologických a klimatických pomerov. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie, je na nás snažiť sa minimalizovať riziko vzniku katastrofických situácií a ich dopad na lesné ekosystémy.

Jedným z nepriaznivých faktorov, ktorý negatívne ovplyvňuje všetky funkcie lesa sú lesné požiare, ktorých environmentálne škody sú nevyčísliteľné.

Z výsledkov požiarovosti za rok 2022 vyplýva, že na území Slovenskej republiky vzniklo celkovo 10 729 požiarov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 3019 prípadov. Priame škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené sumou 55 615 870 €. V dôsledku týchto požiarov zomrelo 59 osôb (o 1 menej ako v roku 2021). Rôzne druhy zranení utrpelo 196 osôb, čo je o 5 viac ako v predchádzajúcom roku.

Podľa sledovaných príčin vzniku požiarov bola na prvom mieste v uplynulom roku nedbalosť a neopatrnosť dospelých  50,1 %, prevádzkovo-technické poruchy 11,7 %, úmysel 9,2 % požiarov, porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies dymovodov a komínov 5,5 %.

 Z hľadiska početnosti v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2022 evidujeme v tejto kategórii 8025 požiarov (nárast o 3 111 prípadov oproti roku 2021).

V roku 2022 na území Slovenskej republiky vzniklo v lesnom hospodárstve 313 požiarov (nárast o 185 prípadov oproti roku 2021) s priamou škodou 1 259 015 €. V porovnaní s rokom 2021, kedy bola výška priamych škôd 307 710 €, došlo k zvýšeniu spôsobených priamych škôd o 951 305 €. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená a jedna osoba bola zranená.

Na území Trnavského kraja vzniklo v roku 2022 celkom 1109 požiarov čo predstavuje nárast o 121 požiarov oproti roku 2021. Priame škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené sumou 3 900 780 €. V dôsledku týchto požiarov zomrelo 5 osôb (o 2 menej ako v roku 2021). Rôzne druhy zranení utrpelo 11 osôb, čo je o 6 menej ako v predchádzajúcom roku.

 Na území Trnavského kraja vzniklo v roku 2022 v lesnom hospodárstve 15 požiarov, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje nárast  o 7 požiare. Priame škody pri týchto požiaroch boli vyčíslené sumou  18 035 €, v porovnaní s rokom 2021 je to nárast o 11 610 €. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené a zranené žiadne osoby.

     Na území okresu  Senica vzniklo v  roku  2022 celkom 88  požiarov s priamou škodou 427 750 €, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje nárast o 2 požiare a škody boli nižšie o 30 875 €. Uchránené hodnoty zásahom hasičských jednotiek boli vyčíslené sumou 4 105 700 €, usmrtená bola jedna osoba, a 2 osoby boli zranené. Najčastejšou príčinou vzniknutých požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, a to v 8 prípadoch, iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb 14  prípadov,  spaľovanie odpadu a odpadkov 5 prípadov,  fajčenie bolo príčinou vzniku požiaru v 4 prípadoch, úmyselné zapálenie známou osobou 2 prípady, zakladanie ohňov v prírode 1 x, vypaľovanie trávy 1 x  atď...

     V odvetví lesného hospodárstva vzniklo v r. 2022  v našom okrese 6 požiarov, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje pokles o 1 požiar. Priama škoda bola vyčíslená sumou 7 840 €, čo predstavuje oproti r. 2021 nárast o 2 600 €. Podľa príčiny vzniku požiaru 3 krát bolo príčinou iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých, 1 krát samovznietenie a 1 krát iné prevádzkovo-technické poruchy. Podľa druhu lesného porastu vznikli 3 požiare v lesnom poraste zmiešanom,  kde bola vyčíslená priama škoda v sume 0 €, ale uchránená hodnota v sume 23 000 €,  2 požiare v lesnom poraste ihličnatom nad 10 rokov, kde bola vyčíslená  priama škoda v sume 120 €, uchránená hodnota v sume 12 000 € a 1 požiar pri lesnej ťažbe, kde bola vyčíslená priama škoda 7 720 € a uchránená hodnota  v sume 500 000 €. Požiare v okrese Senica:

Dňa 11. augusta 2022 v čase okolo 18:03 hod. vznikol požiar lesného pracovného stroja John Deer Harvester 1170G  v lesnom poraste na Kalaštávskej ceste v k.ú. obce Borský Mikuláš, časť Borský Peter.

Majiteľom a užívateľom sú Lesy SR - odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica. Škoda spôsobená požiarom bola dodatočne podľa faktúry za opravu odhadnutá na 7.720,- €. Uchránené hodnoty boli 500.000,- €. Priamym účinkom požiaru bola čiastočne poškodená elektroinštalácia v motorovom priestore lesného pracovného stroja.   Na mieste boli predpokladané dve možné príčiny vzniku požiaru:  vznietenie dreveného prachu a ihličia v motorovom priestore pôsobením tepla vzniknutého pri bližšie neurčenej mechanickej poruche alebo elektrický skrat v elektroinštalácii stroja.

     Po rozobraní stroja v autorizovanom servise sa nepotvrdila žiadna z predpokladaných verzií vzniku požiaru.  Príčina vzniku požiaru je nezistená.

Dňa 23. 07. 2022 okolo 18:20 hod. bol spozorovaný tlejúci peň stromu v lesnom poraste pri Golfovom ihrisku v k.ú. obce Šajdíkové Humence. Škoda 100 €, uchránené hodnoty 10.000 €. Príčina vzniku požiaru je iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých.

Dňa 13. 03. 2022 okolo 15:25 hod. bol spozorovaný požiar suchého trávnatého porastu, lesného porastu a kríkov v lesnom poraste v k.ú. obce Moravský Sv. Ján za prevádzkou píly Ježek. Škoda 0 €, uchránené hodnoty 20.000 €. Na likvidáciu požiaru bola vyslaná jednotka HS Kúty s technikou CAS30 T815-7 a CAS 30 Iveco Trakker v počte 1+3, DHZO Moravský Sv. Ján s technikou CAS32 T815 a Nisan Xtrail 1+5, DHZO Borský Sv. Jur s technikou CAS32 T815 v počte 1+4. Na likvidáciu bolo použitých 37.000 l vody. Príčina vzniku požiaru je iná nedbalosť a neopatrnosť dospleých.

   Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že v rámci trnavského kraja najviac lesných požiarov vzniklo na území okresu Senica, preto je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti. Lesná oblasť 01A Borská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia požiarom do kategórie A - lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici žiada o zabezpečenie opatrení na predchádzanie požiarov a opatrení na ochranu lesov pred požiarmi.

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi:

A:  Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ (živnostník) na účely predchádzania vzniku požiarov je podľa § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinná zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi: 

- zabezpečuje plnenie opatrení v súvislosti s ochranu lesa pred požiarmi, pričom treba vychádzať z ustanovení § 6b zákona a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ako aj z ďalších predpisov a dokumentov súvisiacich s danou problematikou.

B:   Fyzická osoba (občan), je podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b zákona; podrobnosti o opatreniach sú ustanovené v § 10 vyhlášky.

 

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa:

I. na účely predchádzania vzniku požiaru lesa dodržiava povinnosti ustanovené v § 6b ods. 1 zákona a za tým účelom je povinný:

a) budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,

b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,

c)  zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,

d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

II. na účinné zdolávanie požiaru lesa dodržiava povinnosti § 6b ods. 2 zákona a za tým účelom je povinný:

a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,

b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,

c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,

d)  vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

plagát Chráňme lesy pred požiarmi

plagát Chráňme lesy pred požiarmi 1

Prílohy

lesy a požiar1.jpg

lesy a požiar1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 256 kB
Dátum vloženia: 16. 3. 2023 15:33
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 3. 2023 15:57
Autor: Správce Webu